NGUYỄN CƯƠNG

“Hãy làm thật tốt những gì bạn có thể, khách hàng sẽ quay lại cùng với bạn của họ”