NGHĨA SHIN

“Marketing thì thực tế một chút, bớt bày vẽ. Đơn giản là làm gì cũng được, miễn bán được hàng thì đó là chiến dịch Marketing thành công”