Media – Hiện thực hóa lợi nhuận kì vọng

  • Mua các phương tiện truyền thông
  • Xây dựng kế hoạch truyền thông
  • Quản lý chiến dịch truyền thông
  • Đo lường & phân tích hiệu quả chiến dịch
  • Tối ưu hóa kết quả chiến dịch