SALE ADMIN

1/ Mô tả công việc Hỗ trợ công tác hoàn thiện các loại Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu, Đối soát… của công ty, quản lý, theo dõi file, theo dõi hợp đồng dự án…